เรียนวิศวกรรมเครื่องกลแล้วได้อะไร?

วิศวกรรมเครื่องกล เป็นสาขาที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และกฎทางฟิสิกส์เพื่อการประดิษฐ์ การผลิต และการดูแลรักษาระบบเชิงกล เป็นหนึ่งในสาขาทางวิศวกรรมที่เก่าแก่และมีขอบข่ายงานกว้างขวางที่สุด

ลักษณะวิชาชีพของวิศวกรรมเครื่องกล

  1. งานด้านวิศวกรรมยานยนต์และอากาศยาน
  2. งานด้านระบบทำความร้อนและความเย็น
  3. งานด้านพลังงานและโรงต้นกำลังไฟฟ้า
  4. งานออกแบบและซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลในงานอุตสาหกรรม
  5. งานด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และการควบคุมอัตโนมัติ

ความก้าวหน้าในอาชีพ

เมื่อสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลแล้ว เราสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในงานหลากหลายด้าน เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์, งานด้านพลังงานและระบบสาธารณูปโภค, โรงผลิตไฟฟ้าและเขื่อน, อุตสาหกรรมน้ำมันและปิโตรเคมี เป็นต้น จะเห็นได้ว่างานด้านวิศวกรรมเครื่องกลนั้นมีให้เลือกหลากหลาย และวิศวกรเครื่องกลก็ยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างมาก